ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ವಿಲ್ಲಾರ್ರಿಯಲ್ | 02 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018