ಬೇಯರ್ನ್ ಮ್ಯೂನಿಚ್ vs ಐನ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ | 18 ಮೇ 2019

ಬೇಯರ್ನ್ ಮ್ಯೂನಿಚ್ ಶನಿವಾರ ಐನ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ನುಡಿಸುವ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ 18 ಮೇ 2019 ?

ಕೆಳಗೆ ಔಟ್ ಕ್ಲಿಕ್…

ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ…