ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸಿಟಿ ಹಲ್ ಸಿಟಿ ವಿರುದ್ಧ | 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018