ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ವಿರುದ್ಧ FK Crvena ಜ್ವೆಜ್ದ | 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018