ലിവർപൂൾ വേഴ്സസ് .ദേശാഭിമാനി ച്ര്വെന ജ്വെജ്ദ | 24 ഒക്ടോബർ 2018