മഗ്ദേബർഗ്ഗിലെ ബയേൺ മ്യൂണിക് വേഴ്സസ് | 27 ഒക്ടോബർ 2018