ടോട്ടൻഹാം മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി വേഴ്സസ് | 29 ഒക്ടോബർ 2018